විදුරැස අධ්‍යාපනික වෙබ් අඩවියක් වන අතර දැනට මෙහි උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා විෂය නිර්දේශයට අදාළ සියලුම පාඩම් සාධාරණ මිලකට මිලදී ගත හැක. පාඩම් ඉතාම සරලව සහ ඉක්මනින් ධාරණය කරගත හැකි ආකාරයට නිර්මාණය කොට ඇත. මෙය වෙබ් අඩවියක් බැවින් නිතරම යාවත්කාලීන වන අතර විෂය කරුණු පිළිබඳව ඔබට පැන නැගෙන ප්‍රශ්න අපගේ Google Classroom එක හරහා අප හට යොමුකළ හැක. එමගින් මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් පොතකට වඩා වැඩි යමක් ඔබට ලබා දීමට ක්‍රියා කරයි.

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11

Sanka Harshana Perera
Founder & Author of Viduresa
B.Sc.(Special) in Physics (USJP)